Skip to main content

Privacyverklaring

Van der Logt Group, hierna te noemen VDLG, verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens, omdat u bij onze organisatie solliciteert, reageert op een vacature of op andere wijze interesse toont om werkzaamheden te verrichten voor VDLG. VDLG verwerkt die persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring geeft VDLG u informatie over hoe het uw persoonsgegevens in het kader van de genoemde activiteiten verwerkt en welke rechten u in dat kader heeft.

Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens
De contactgegevens van Van der Logt Group zijn:
Adresgegevens:
Van der Logt Group
Schellingstraat 22
4879NK, Etten-Leur
KvK-nummer: 20115806
Telefoonnummer: 076-5041684
E-mailadres: vacature@werkenbijvanderlogt.nl
Website: http://www.werkenbijvanderlogt.nl

Als u vragen heeft, of als u gebruik wilt maken van een van uw individuele rechten, kunt u contact opnemen met onze privacy-contactpersoon: Shirley Weijts
E-mailadres: vacature@werkenbijvanderlogt.nl
Telefoonnummer: 076-5041684

Doeleinden verwerking
Uw persoonsgegevens kunnen door u aan VDLG, of aan een aan VDLG verbonden persoon, worden verstrekt via het contactformulier op de website, per post of via een e-mail. Hierbij worden bijvoorbeeld NAW-gegevens, opleidingsgegevens of contactgegevens verstrekt. VDLG kan deze en andere verstrekte persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
• het leggen en onderhouden van contact;
• het beantwoorden van door u gestelde vragen of het verstrekken van door u gevraagde informatie;
• het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten;
• het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
• het voeren van een juiste administratie en intern beheer;
• het behandelen van uw eventuele klachten en het oplossen van geschillen;
• het doorlopen van de precontractuele fase met u en het kunnen aangaan van een (arbeids) overeenkomst met u;
• u toegang te kunnen verstrekken tot terrein en kantoor ;
• u te informeren over ontwikkelingen binnen VDLG ;
VDLG verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Als VDLG voornemens is uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zal VDLG contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie met u zullen worden gedeeld.

Rechtsgrond(en) voor de verwerking
De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal een rechtsgrond. Hieronder worden deze rechtsgronden toegelicht.

Toestemming
De rechtsgrond toestemming is van toepassing indien u vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming aan VDLG heeft gegeven om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Als VDLG persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming, dan mag er, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Precontractuele maatregelen
In een aantal gevallen baseren wij de verwerking op uw verzoek tot het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst met als doel het kunnen sluiten van deze overeenkomst. Als u bijvoorbeeld wenst dat VDLG met u een arbeidsovereenkomst aangaat, is het noodzakelijk in dat kader een of meer van eerder genoemde persoonsgegevens te verwerken.

Belangenafweging
De verwerking van uw persoonsgegevens is in sommige gevallen noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VDLG of van een derde. In dat geval beoordeelt VDLG of uw belangen en grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt VDLG uw persoonsgegevens op grond van de grondslag van de belangenafweging.

Als VDLG persoonsgegevens (mede) verwerkt op basis van een belangenafweging, dan zal VDLG de gerechtvaardigde belangen vermelden en u hierover informeren.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens
VDLG zal u informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door VDLG verwerkt moeten worden op grond van:
• een wettelijke of contractuele verplichting en/of;
• omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.
In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken. VDLG maakt in de vacaturetekst duidelijk welke (persoons)gegevens minimaal benodigd zijn om te kunnen beoordelen of u toegelaten wordt tot de sollicitatieprocedure. Wanneer u deze persoonsgegevens niet (volledig) aanlevert, kan VDLG besluiten u niet tot de procedure toe te laten. In iedere fase van de sollicitatieprocedure kan om aanvullende (persoons)gegevens worden gevraagd. Daarbij zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt. Wanneer VDLG uiteindelijk besluit met u een arbeidsovereenkomst aan te gaan, kan VDLG u eveneens verplichten aanvullende (persoons)gegevens te verstrekken om de overeenkomst aan te kunnen gaan. Ook dan zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt.

Bewaartermijnen
Als u algemene informatieverzoeken doet en/of vragen stelt, dan bewaart VDLG uw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang er onafgebroken contact is over één en hetzelfde onderwerp. Nadat er gedurende 8 weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, zullen uw persoonsgegevens binnen de daaropvolgende 8 weken worden verwijderd. Als u solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor VDLG , dan bewaart VDLG uw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen de 8 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure of wanneer er gedurende 8 weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, uiterlijk binnen de 8 weken daarna. Het voorgaande lijdt uitzondering wanneer u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer op te slaan. In dat geval worden uw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na toestemming bewaard.

In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer het duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd.

Aanvullende informatie over verstrekking en verwerking
Uw persoonsgegevens zullen niet aan andere ontvangers worden verstrekt. Er is géén sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties. Tot slot vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering plaats.

Uw rechten
Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe:
• het recht op inzage en kopie;
• het recht op rectificatie;
• het recht op gegevenswissing;
• het recht op beperking van de verwerking;
• het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
• het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
• het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat VDLG niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

Binnen een maand nadat VDLG een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van u heeft ontvangen, zal VDLG u informeren. Daarbij zal VDLG aangeven of en hoe aan uw verzoek gevolg gegeven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan VDLG de reactietermijn van een maand verlengen. VDLG zal in dat geval binnen één maand aan u kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door u is in beginsel kosteloos.

Indienen klacht bij de toezichthouder
Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldige aanpak van VDLG, een klacht heeft over de wijze waarop VDLG uw persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten omgaat. U kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is opgesteld op 24-5-2018 en kan worden gewijzigd. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen via de in deze verklaring vermelde contactgegevens.